Producenci
Regulamin

                                                                                                   REGULAMIN

 1. Informacja o firmie.
 • Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.czescirosyjskie.pl, prowadzonego przez firmę EASTERN TRADE CENTER Sp. z o.o., z siedzibą w Przyborowie przy ul. Nowosolskiej 71 (67-100 Nowa Sól), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000789559, nr NIP 9252129117, nr Regon 383549031 a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.
 1. Dane kontaktowe.
 1. Definicje
 • Sprzedawca – Eastern Trade Center Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowosolska 71, 67-100 Przyborów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z siedzibą w Kożuchowska 8, 65-364 Zielona Góra pod numerem 0000789559, NIP 9252129117 oraz REGON 383549031, która prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
 • Klient/Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, określona w art. 33(1) Kodeksu Cywilnego, a która dokonuje zamówienia w Sklepie.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego)
 • Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: http://www.czescirosyjskie.pl
 • Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem strony http://www.czescirosyjskie.pl
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 • Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://www.czescirosyjskie.pl
 1. Postanowienia ogólne:
 • Wszystkie zamówienia przyjmowane i realizowane przez Sklep realizowane są zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Warunkiem technicznym wymaganym od Klienta aby zapoznać się z informacją handlową w Sklepie oraz złożenia zamówienia jest zastosowanie urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu.
 • Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego każdorazowe pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 • Zgodnie z przepisem artykułu 71 Kodeksu Cywilnego informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 • Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 • Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną określoną w art 33(1) Kodeksy Cywilnego może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 • W przypadku podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkodyю
 • Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 • Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 1. Korzystanie ze Sklepu
 • Użytkownicy mogą korzystać ze Sklepu, w szczególności zawierać Umowy, zarówno po dokonania rejestracji w Sklepie jak również bez rejestracji.
 • Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: - zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, - zapoznanie się z Regulaminem.
 • Wszelkie zmiany danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, należy zaktualizować przed zawarciem kolejnej umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 • Od chwili rejestracji na stronie Sklepu utworzone jest konto Użytkownika, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w związku z zawieraniem umów za pośrednictwem Sklepu.
 • Złożenie zamówienia bez rejestracji w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zapoznaniu z Regulaminem.
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
 • Sklep internetowy http://www.czescirosyjskie.pl, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 • Warunkiem realizacji zamówienia, jest poprawne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie formularza rejestracyjnego. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
 • Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie za pomocą opcji zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia: - adresu dostawy, - sposobu dostawy, - sposobu dokonania płatności za towar.
 • Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone zgodnie z postanowieniami Regulaminu. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 • Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 • Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta lub po potwierdzeniu zamówienia, w przypadku wyboru opcji „płatności gotówką przy odbiorze”.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia, może on zdecydować o częściowej realizacji lub o anulowaniu zamówienia.
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT, zgodnie z wyborem klienta. Dowód sprzedaży dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 1. Zapłata ceny
 • Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 • Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 • Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 1. Dostawa
 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad (art.556(1) Kodeksu Cywilnego).
 • Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
 • Całkowity czas realizacji zamównienia, od momentu otrzymania potwierdzenia o płatności/lub wyboru płatności przy odbiorze, do przygotowania zamówienia do wysyłki będzie zależeć od rodzaju przedmiotu zamówienia oraz dostępności towaru, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Nabywcę mailowo. Podany czas realizacji może ulec zmianie.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 • Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 • Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy w szczególności wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. Prawo odstąpienia od umowy
 • W sprawach o odstąpienie od umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287) w szczególności: - Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy. - Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy. - Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem Jeżeli przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, konsument może także odstąpić od umowy: przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy; przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy. - Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie przesłać konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 3. - Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. - Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. - Przypadki wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta określone zostały w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.0.287) Ustawa o prawach konsumenta.
 1. Rękojmia
 • Sklep odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556(1) Kodeksu cywilnego.
 • Jeżeli Towar ma wadę fizyczną, Klient może żądać usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 • Sklep rozpatrzy wniosek niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jego otrzymania ( gdyby to nie było możliwe, przed upływem 14 dni poinformuje Klienta, kiedy wniosek zostanie rozpatrzony). O rezultacie rozpatrzenia wniosku Sklep zawiadomi Konsumenta listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. Jeśli Sklep nie ustosunkuje się do żądań w terminie 14 dni, uważa się, że żądania uznał za uzasadnione.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową należy: odesłać Towar w oryginalnym opakowaniu na adres określić rodzaj żądania; wskazać, na czym według Klienta polega niezgodność towaru z umową; podać swoje dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu).
 • Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru.
 • Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady.
 • Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.
 • W pozostałych sprawach z tytułu rękojmi zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 1. Gwarancja.
 • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 • W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i warunków gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
 • Klient może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta towaru lub za pośrednictwem Sklepu, konieczne jest wtedy odesłanie towaru na adres sprzedawcy.
 1. Reklamacja.
 • Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące towaru lub Umowy.
 • Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub w dowolnej inne formie umożliwiającej jej zgłoszenie. Reklamacja powinna zawierać: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 • O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
 • Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.
 • Klient, będący konsumentem, ma możliwość zainicjowania polubownego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL - Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Sprzedawca w imieniu producenta. - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru z tytułu rękojmi określonej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.)!!! przykład.
 1. Przerwy techniczne.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do sklepu spowodowany czynnikami od niego niezależnymi.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym w szczególności pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia starań, by ww. przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej.
 1. Ochrona danych osobowych.
 • W zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Wyżej wymienione zasady zostały określone są w Polityce prywatności.
 1. Postanowienia końcowe.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu o czym zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 • Nowe postanowienia Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93), ustawy o ochronie danych osobowych (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204) , a także ustawy o prawach konsumenta (Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827).
 • Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 • Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.08.2020r.

Załączniki: 1. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Eastern Trade Center Sp. z o.o., Przyborów, ul. Nowosolska 71, 67-100 Tel: 603069132, www.agromilka.pl, etcenter67@gmail.com

                                                                                                                                                                

......................, dn. .....................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

                                                                                                                                                                     Eastern Trade Center Sp. z o.o.,

 1. Nowosolska 71,

                                                                                                                                                                     67-100 Przyborów

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr …........ zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

.............................. podpis konsumenta

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl